🚚 Besteld u voor meer dan € 70,- ? Dan kunt u bij het afrekenen kiezen voor "Gratis Bezorgen"
🎁 Nieuwe klanten ontvangen een code voor 5% korting op hun 2e bestelling !

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

 1. Ondernemer: wij zijn de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: u bent de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een “overeenkomst op afstand” aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: Dat is een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Artikel 2: identiteit van de ondernemer

A&M Authentic Moments V.O.F.
Multatulistraat 21, 4207 SB Gorinchem
Arie kan je bereiken op telefoonnummer: +31 6 18 41 78 49
Marion kan je bereiken op telefoonnummer +33 6 12 20 21 63
E-mailadres: info@amauthenticmoments.com
KvK-nummer: 83488405 / BTW-nr: NL862893495B01

Artikel 3: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen A&M Authentic Moments V.O.F. en de consument. Afwijkingen zijn alléén geldig wanneer deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 4: het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten met visueel materiaal. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De foto’s geven een zo goed als mogelijke indruk van het product maar kleine afwijkingen kunnen mogelijk zijn.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen en accijns;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewenste handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de algemene voorwaarden waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze voorwaarden langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5: de overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

A&M Authentic Moments V.O.F. zal zich nooit op enige manier op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

A&M Authentic Moments V.O.F. behoudt zich het recht voor om bestellingen of aanvragen te weigeren of hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden als het vermoeden bestaat dat het aangaan van een overeenkomst niet verantwoordt is. De NIX18-controle is daar onderdeel van. 

A&M Authentic Moments V.O.F. zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop.

Artikel 6: het herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen zeven dagen te ontbinden. Deze mogelijkheid is aan de volgende voorwaarden gebonden;

 1. Deze termijn van 7 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan A&M Authentic Moments V.O.F. retourneren, conform de door A&M Authentic Moments V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies welke opvraagbaar zijn middels mailadres info@amauthenticmoments.com.
 4. Voor de retourzending wordt door de consument gebruik gemaakt van PostNL.
  In het geval de consument niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, is A&M Authentic Moments V.O.F. niet gehouden om het aankoopbedrag te retourneren.

Artikel 7: de kosten in geval van herroeping

Indien de consument kiest voor retournering van het product dan zijn er kosten betreffende terugzending verschuldigd. A&M Authentic Moments V.O.F. zal het aankoopbedrag, minus de retourkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de retourzending, terugbetalen aan de consument. Het tegoed wordt gestort op het rekeningnummer waar de consument zijn bestelling mee heeft betaald en niet op een ander rekeningnummer. Eventuele voordelen die verkregen zijn door de bestelling worden door de toepassing van het herroepingsrecht teniet gedaan. 

Artikel 8: uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door A&M Authentic Moments V.O.F. alleen worden uitgesloten indien A&M Authentic Moments V.O.F. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten en diensten die:

 • door A&M Authentic Moments V.O.F. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • door hun aard niet kunnen worden geretourneerd, zoals een deelname aan een Champagneproeverij;
 • snel kunnen bederven of verouderen. Voedsel- en drankwaren die door de consument zijn geopend of ontzegeld zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 9: de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en accijns.
 2. Alle aanbiedingen en/of producten op A&M Authentic Moments V.O.F. zijn vrijblijvend. A&M Authentic Moments V.O.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen en/of producten in te trekken.
 3. Alle aanbiedingen en/of producten gelden op basis van verkrijgbaarheid.
 4. Prijswijzigingen en foutieve prijsvermeldingen zijn te allen tijde onder voorbehoud.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en accijns. Deze prijzen worden duidelijk in de webshop aangegeven.
 6. De verzendkosten zijn een onderdeel van de koopprijs en worden dan ook voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk vermeld.

Artikel 10: conformiteit en garantie

A&M Authentic Moments V.O.F. staat er voor in dat haar producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de (redelijke) eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11: levering en uitvoering

A&M Authentic Moments V.O.F. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen én bij de uitvoering van de bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan A&M Authentic Moments V.O.F. kenbaar heeft gemaakt. A&M Authentic Moments V.O.F. levert niet aan postbusadressen en levert enkel in Nederland, België,  Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. 

Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal A&M Authentic Moments V.O.F. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, binnen 2 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken met de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 werkdag nadat hij de bestelling geplaatst heeft dit bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder enige kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het hiervoor vermelde zal A&M Authentic Moments V.O.F. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de consument.

Indien levering van een door de consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal A&M Authentic Moments V.O.F. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten tenzij deze conform artikel 8 door de consument is besteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van een product berust tot het moment van bezorging aan de consument bij A&M Authentic Moments V.O.F., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de consument.

A&M Authentic Moments V.O.F. behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de consument over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Alle aan de consument geleverde producten blijven eigendom van A&M Authentic Moments V.O.F., totdat de prijs die de consument verschuldigd is volgens de overeenkomst geleverde producten volledig aan A&M Authentic Moments V.O.F. is voldaan.

Aflevering van de producten zal gedaan worden door de logistieke dienstverlener, ‘PostNL’. Indien de consument ten tijde van de aflevering niet thuis aanwezig is dan wel er geen meerderjarige wordt aangetroffen, wordt er bij de buren een afleverpoging gedaan, tenzij er is vermeld hier geen prijs op te stellen. In dat geval wordt het pakket bij de dichtstbijzijnde afhaallocatie afgegeven, waarvan de koerier een bericht zal achterlaten. Bij twijfel zal PostNL tijdens de aflevering om een ID vragen, om uit te kunnen sluiten dat de ontvanger minderjarig is.

De verzendkosten die door A&M Authentic Moments V.O.F. bij de consument in rekening zullen worden gebracht zijn afhankelijk van de omvang van de aankoop. Het is ook mogelijk het door de consument bestelde product af te halen in de, voor de consument dichtstbijzijnde, PostNL locatie. De consument dient ten tijde van de bestelling van het product expliciet zijn keuze aan te geven. Het door de consument bestelde product is, tenzij anders met de consument overeengekomen, binnen 2 werkdagen af te halen in de betreffende PostNL lokatie. Zodra het door de consument bestelde product klaar staat, ontvangt deze een e-mailbericht van PostNL.

De consument dient er voor te zorgen dat de bestelling in ontvangst genomen kan worden of afgehaald wordt bij een afhaallocatie van PostNL. Kosten die volgen uit het feit dat het voor PostNL niet mogelijk is om de bestelling te bezorgen en de bestelling retour gaat naar A&M Authentic Moments V.O.F. en de extra kosten die gemaakt worden om de bestelling nogmaals aan te bieden, zijn voor rekening van de consument. Het opnieuw verzenden van een bestelling vindt plaats als de consument de kosten voor verzending heeft voldaan.

A&M Authentic Moments V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, stakingen, het niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, of sanering van bepaalde producten door toeleveranciers.

Artikel 12: betaling

De consument kan zelf één van de betalingsmogelijkheden kiezen tijdens de bestelprocedure in de webshop. Met als mogelijkheid: iDeal en creditcard. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan A&M Authentic moments V.O.F. te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft A&M Authentic Moments V.O.F. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13: klachtenregeling

A&M Authentic Moments V.O.F. beschikt over klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen, volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur met foto’s, worden ingediend via info@amauthenticmoments.com, nadat de consument het product heeft ontvangen.

Bij A&M Authentic Moments V.O.F. ingediende klachten worden binnen 3 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A&M Authentic Moments V.O.F. binnen dezelfde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien A&M Authentic Moments V.O.F. en de consument er niet samen uit komen hebben zij beide het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter conform het Nederlandse recht.

Artikel 14: aanvullende of afwijkende bepalingen

Door de consument ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in een beveiligd bestand, welke zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling/order van de consument. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de consument op de hoogte te houden wat betreft de zaken en diensten van A&M Authentic Moments V.O.F., wanneer de consument hier geen prijs op stelt, zal dit schriftelijk bevestigd moeten worden aan A&M Authentic Moments V.O.F.

De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de wet- en regelgeving. A&M Authentic Moments V.O.F. behoud alle persoonsgegevens voor eigen gebruik en deelt deze niet. A&M Authentic Moments V.O.F. neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

Eigendomsrechten met betrekking tot A&M Authentic Moments V.O.F., waaronder wordt verstaan; programmatuur, zoekmethoden, tekst, beeld, foto’s zijn eigendom van A&M Authentic Moments V.O.F. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van A&M Authentic Moments V.O.F.. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen en producten van A&M Authentic Moments V.O.F. is het Nederlands recht van toepassing.

Alle correspondentie met betrekking tot deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met A&M Authentic Moments V.O.F., Multatulistraat 21 te Gorinchem of via info@amauthenticmoments.com

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 15: aanvaarding Algemene Voorwaarden door de consument

De Algemene Voorwaarden zijn automatisch toegankelijk vanaf iedere pagina op de website van A&M Authentic Moments V.O.F. Gebruikers van de website wordt aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen. Bijgevolg impliceert het bezoeken van de site, het aanmaken van een gebruikersaccount of het bestellen van producten of diensten dat de consument onvoorwaardelijk de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Door een daartoe voorzien vakje aan te vinken op de website van www.amauthenticmoments.com alvorens definitief zijn/haar bestelling te plaatsen, erkent de consument de Algemene Voorwaarden van A&M Authentic Moments V.O.F. te hebben gelezen en aanvaard te hebben.

Artikel 16: wijziging Algemene Voorwaarden

A&M Authentic Moments V.O.F. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijzigingen dan zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht waren ten tijde van de bestelling door de consument geldig.

Artikel 17: de proeverij: inschrijving, reservering en bevestiging

Inschrijving: het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat de contactgegeven die hij verstrekt volledig en correct zijn en ervoor zorgen dat hij/zij een bevestiging van zijn reservering kan ontvangen. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Reservering: i.o.m. de consument zal er een reservering gemaakt worden voor de proeverij. Deze reservering dient door middel van een betaling van de reservering definitief gemaakt te worden door de consument. Een reservering dient binnen 24 uur betaald te worden. Als betaling niet heeft plaatsgevonden, vervalt de reservering.

Bevestiging: zodra de betaling door A&M Authentic Moments V.O.F. is ontvangen, ontvangt de consument een bevestiging van zijn reservering.

A&M Authentic Moments V.O.F. behoudt zich het recht voor om deelnemers aan de proeverij te weigeren of uit de proeverij te verwijderen als het gedrag normen en waarden schendt. In die gevallen kan de consument geen aanspraak maken op terugbetaling.

A&M Authentic Moments V.O.F. is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de gevolgen van het gedrag van deelnemers voor, tijdens of na de proeverij of van het niet opvolgen van instructies van medewerkers van A&M Authentic Moments V.O.F. voor, tijdens of na de proeverij.

TOT SLOT: JONGEREN EN ALCOHOL

A&M Authentic Moments V.O.F. verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Niet alleen omdat dit wettelijk verboden is, maar vooral ook omdat wij van mening zijn dat jongeren helemaal geen alcohol zouden moeten drinken.

De bedrijven en medewerkers die namens A&M Authentic Moments V.O.F. bezorgen, of je te woord staan als je je bestelling komt afhalen of als je aan een proeverij meedoet, kunnen je naar je legitimatie vragen. Word je jonger geschat dan 25 jaar, maar ben je dit (al lang) niet meer? Vat het op als compliment!